Schoolafspraken

 

Leerlingen en docenten van het Montaigne Lyceum bepalen samen het leefklimaat op school. Wij hechten aan een plezierige sfeer, waarin respect voor anderen zichtbaar is. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij bijdragen aan een vriendelijke, veilige en nette omgeving.

 

Algemene regels

Iedereen zorgt ervoor dat het gebouw, het schoolplein en het meubilair netjes blijft. Omwonenden mogen geen overlast ondervinden. Daarom blijven de leerlingen tijdens de schooltijden op het schoolterrein.

De pauzeruimtes zijn de enige ruimtes in het gebouw waar je mag eten en drinken. Leerlingen moeten kauwgom direct bij binnenkomst in het gebouw in de afvalbak gooien.

Alleen in de aula en buiten de school mogen leerlingen een mobiele telefoon en/of mobiele muziekdrager met koptelefoon dragen.

De docent bedient de zonwering, radiatoren en ramen of geeft de leerlingen aanwijzingen om dat te doen.

Leerlingen hangen hun jas aan de kapstok. Voor de veiligheid zijn leerlingen verplicht alle waardevolle spullen in hun locker op te bergen.

Voor zowel leerlingen als personeel geldt dat kleding niet provocerend of beledigend mag zijn voor anderen. De teamleider zal dit beoordelen. Tijdens de lessen geldt een verbod op het dragen van hoofddeksels. Uitzondering hierop is het dragen van hoofddeksels uit religieuze overtuiging. Als een leerling gebruik wil maken van dit recht, dan moeten de ouders hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de teamleider. Deze nodigt ouders dan uit dit mondeling toe te lichten. Na dit gesprek beslist de teamleider of hij de onderscheidende kleding toestaat. Kleding mag nooit de communicatie belemmeren. Bovendien gaat de veiligheid van de leerling altijd voor. Zo is het bij sommige practicum- en gymlessen onveilig een hoofddeksel te dragen. Bij de gymlessen dragen leerlingen alleen de voorgeschreven gymkleding: korte (zwarte of blauwe) broek en Montaigne T-shirt.

Mobiele telefoons zijn alleen voor en na schooltijd en in de pauzes toegestaan en dan alleen in de algemene ruimtes. Als een docent een mobiele telefoon tijdens de lessen inneemt, kan de leerling deze aan het eind van de dag ophalen bij de teamleider. De leerling krijgt vervolgens een sanctie opgelegd.

Leerlingen moeten hun fiets in de rekken op het fietsendak van de school plaatsen én moeten hun fiets op slot zetten.

In de gebouwen van de school geldt een rookverbod. Roken is alleen buiten toegestaan voor leerlingen van de bovenbouw. Leerlingen van de onderbouw mogen in en rond het schoolgebouw niet roken. Doen ze dit wel, dan spreken wij hen hierop aan. Waar nodig nemen we contact op met de ouders.

Als een leerling buiten het schoolterrein of buiten schooltijden de regels overtreedt en het om het schoolbelang gaat, kan de schoolleiding deze regels eveneens toepassen.

 

Lestijden

Elke leerling van het Montaigne Lyceum is verplicht alle lessen te volgen. We werken met lesblokken van 45 minuten. De lestijden zijn als volgt:

 

Les 1                    08.20-09.05 uur 1e bel om 08.15 uur

Les 2                    09.05-09.50 uur

Les 3                    09.50-10.35 uur

 

PAUZE                10.35-11.00 uur 1e bel om 10.55 uur

 

Les 4                    11.00-11.45 uur

Les 5                    11.45-12.30 uur

 

PAUZE                12.30-13.00 uur 1e bel om 12.55 uur

 

Les 6                    13.00-13.45 uur

Les 7                    13.45-14.30 uur

Les 8                    14.30-15.15 uur

Les 9                    15.15-16.00 uur

 

 • Elke dinsdag vindt het zesde lesuur aansluitend plaats aan het vijfde uur. Daarna is er geen les meer vanwege teamoverleg en andere vergaderingen.
 • Aan het eind van ieder lesblok klinkt een signaal. Ook aan het einde van de pauze klinkt dit signaal. Dat is meteen het beginsignaal van het volgende lesblok.
 • De leerling moet tijdens de schooltijden, dus van 08.20 tot 16.00 uur, voor schoolactiviteiten beschikbaar zijn.
 • Iedere leerling gaat bij de eerste bel van de lesdag en aan het einde van de pauze zo snel mogelijk naar het lokaal waar de les wordt gegeven. De leerling mag echter pas naar binnen als er een docent aanwezig is.
 • Na het einde van de les gaat de leerling pas weg als de docent daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Een leerling kan alleen lessen volgen als hij het lesmateriaal en de boeken bij zich heeft.

Afwezigheid

Is een leerling ziek? Dan zijn ouders verplicht dit IEDERE SCHOOLDAG VAN HET VERZUIM door te geven. Belt u tussen 07.45 en 08.15 uur met school: 015-3619140. Zodra de leerling weer hersteld is en naar school komt, moet hij de eerste dag een herstelbrief meenemen. Deze brief is hier te downloaden.

Als een leerling van tevoren weet dat hij één of meerdere lessen moet verzuimen, zijn de ouders verplicht dit schriftelijk aan te vragen bij de teamleider. Het formulier kunt u hier downloaden. De leerling levert dit formulier in bij de afdelingsleider. Die tekent het voor akkoord. Daarna gaat het formulier naar de receptie.

Leerlingen zorgen er voor dat ze aanwezig zijn bij proefwerken. Per afdeling zijn de regels opgenomen in het PTO/PTA. (Let op: voor examenonderdelen gelden de regels uit het Examenreglement.)

Als een leerling het schoolgebouw voortijdig verlaat vanwege bijvoorbeeld ziekte, dan moet hij dat melden bij de afdelingsleider van zijn leerjaar. Daarna meldt de leerling zich bij de receptie. De receptie neemt contact op met ouders/verzorgers waarom de leerling de school verlaat en registreert dit in Magister.

Kan de leerling niet deelnemen aan de gymnastieklessen? Dan moet hij van tevoren bij de docent een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje inleveren met dat verzoek. De leerling is wel verplicht zich iedere gymnastiekles bij de docent lichamelijke opvoeding te melden. Wanneer er sprake is van een langdurige blessure kunnen de leerling en zijn ouders in overleg met de docent en de afdelingsleider een andere afspraak maken.

Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) neemt de afdelingsleider contact op met de ouders/verzorgers. Het verzuim melden wij bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Er volgt daarnaast vanuit de school een passende sanctie.

 

Te laat komen

Wanneer de leerling dusdanig te laat is, dat de docent het bijwonen van de rest van de les niet zinvol vindt, mag deze de leerling weigeren. De leerling meldt zich dan aan het eind van de les bij de docent.

De school neemt maatregelen als een leerling vaker te laat komt. Om het verzuim terug te dringen heeft de afdeling leerplicht van de gemeente afspraken gemaakt met de scholen. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Een leerling die te laat is, haalt bij de receptie een te laat briefje. Leerlingen die meer dan 20 minuten te laat zijn, worden absent gemeld.
 • Een leerling die voor een 3e en 6e keer te laat komt, krijgt van de receptioniste te horen dat het de 3e of 6e keer is en dat hij zich de volgende dag om 7.45 uur moet melden bij de receptie. Bij de 6e keer te laat gaat er een bericht naar de ouders.
 • Een leerling die voor een 9e keer te laat komt, krijgt van de receptioniste te horen dat het de 9e keer is en dat hij zich de volgende twee dagen om 7.45 uur moet melden bij de receptie. De leerling wordt gemeld bij Leerplicht.
 • Bij 12/15/18 enz. te laat moet een leerling zich twee keer om 7.45 uur melden bij de receptie.  De leerling wordt gemeld bij Leerplicht.
 • Meldt de leerling zich niet dan neemt de conciërge contact op met de afdelingsleider. De afdelingsleider maakt met de leerling de afspraak om op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur na te blijven (onder toezicht).

Uitvallen van lessen

Het Montaigne Lyceum streeft naar zo weinig mogelijk lesuitval. Bij afwezigheid van docenten schakelen we zoveel mogelijk andere docenten in.

In enkele gevallen maken wij voor leerlingen een alternatief rooster.

Wanneer een leerling onverwacht het eerste lesuur vrij heeft, dan sturen wij ’s ochtends een mail via het elektronisch leerplatform (ELO) naar de leerlingen.

 

Uit de klas sturen

Als een docent een leerling uit de klas stuurt, verlaat deze direct het lokaal en meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider of coördinator. Uit de klas sturen beschouwen wij als een zware maatregel.

Een leerling die uit de klas is gestuurd, heeft nog dezelfde dag een gesprek met de betrokken docent om het voorval uit te praten en herhaling te voorkomen. De afdelingsleider legt indien relevant in overleg met de docent een passende sanctie op.