Privacy

Privacy

AVG en Lucas Onderwijs

In 2017 is binnen Lucas Onderwijs, waar het Montaigne Lyceum onder valt, gestart met het AVG-proof maken van de organisatie. Bij de uitwerking van de AVG volgen we het implementatieschema van Kennisnet. Tevens houden we de richtlijnen en uitvoeringssuggesties van de Autoriteiten Persoonsgegevens hierbij goed in de gaten.

Bij de implementatie van de AVG onderscheiden we een drietal gebieden:

Het is goed om te weten dat u als ouder van een leerling tot 16 jaar en jij als leerling vanaf 16 jaar het recht heeft/hebt op inzage van de eigen gegevens en het recht om wijzigingen te laten aanbrengen of gegevens te laten verwijderen.

Magister

Verreweg de meeste gegevens van leerlingen worden opgeslagen in Magister. Met Magister heeft het bestuur van Lucas Onderwijs een verwerkersovereenkomst gesloten voor het uitwisselen van persoonsgegevens, net als voor de andere methodes en programma’s waarmee gewerkt wordt (daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onze digitale portfolio Peppels). Daarmee voldoet het bestuur aan de nieuwe wet AVG. Voor de methodes die de scholen gebruiken heeft Lucas Onderwijs eveneens verwerkersovereenkomsten gesloten.

Social media en PR

Onze Facebookpagina is besloten en wordt alleen gebruikt om ouders en leerlingen een informeel verslag te sturen, van bijvoorbeeld het brugklaskamp of de reis naar York en Londen. We houden een lijst bij van de ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun kind op Facebook komt te staan en daar houden we rekening mee.

Op onze website hebben we foto’s en filmpjes van leerlingen, evenals in onze folders. Om onze toekomstige leerlingen goed te kunnen informeren zullen we deze ook in de toekomst blijven gebruiken, natuurlijk met toestemming van de betrokken ouders/leerlingen via een jaarlijks formulier, dat in Magister wordt opgeslagen. Jaarlijks vragen we aan het begin van het schooljaar toestemming aan ouders of leerlingen hiervoor. U kunt de gegeven toestemming altijd intrekken. Daarvoor kan bericht gestuurd worden naar info@montaignelyceum.nl.

Wij vertrouwen erop dat ouders en leerlingen terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet. Het is in de school niet toegestaan dat ouders en leerlingen foto’s of filmpjes maken van andere leerlingen/medewerkers/ouders, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door een docent of een lid van de schoolleiding.

Het opleiden van (nieuwe) docenten

Onze school maakt deel uit van het netwerk ‘opleidingsschool NOD Haaglanden’. Hieronder vallen zeven scholen voor voortgezet onderwijs, twee universiteiten: TU Delft en Universiteit Leiden en twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs. Het doel van dit netwerk is om gezamenlijk docenten op te leiden.

In het kader van opleidingsdoeleinden van deze docenten, kunnen op school video-opnamen worden gemaakt. Omdat hierbij mogelijk leerlingen herkenbaar in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders toestemming gevraagd. Die toestemming wordt verleend door het invullen en ondertekenen van een toestemmingsformulier dat jaarlijks wordt toegestuurd. Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd.

Er worden alleen video-opnamen gemaakt van een leerling indien hier toestemming voor is verleend door ouder of leerling. Ook voor nieuwe docenten die hun eerste baan hebben op het Montaigne Lyceum geldt, dat wij ze intern ondersteunen bij hun professionalisering. Ook daarvoor geldt, dat er enkele malen per jaar video-opnames van lessen gemaakt zullen worden. Wij doen dat via een beveiligd videosysteem, dat wij in nauwe samenwerking met de universiteit van Leiden hebben aangeschaft (IRISConnect).

U als ouder krijgt dus jaarlijks een brief waarin wij u vragen toestemming te geven voor het maken van foto’s en filmpjes voor onze wervingsactiviteiten en video-opnames voor het opleiden van stagiaires van universiteiten en hogescholen (in het kader van onze opleidingsschool NOD) als tevens voor interne begeleiding van nieuwe docenten. Bij het delen van informatie met derden, bijvoorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek, informeren we ouders dan wel leerlingen hierover en indien relevant vragen we om toestemming.