Een school waar je je thuis voelt

Menu

Leerlingenzorg

De zorgcoördinator ondersteunt mentoren en docenten bij het begeleiden van leerlingen met een vraag voor onderwijsondersteuning, sociaal-emotionele aandachtspunten of gedragsproblemen. Daarbij kan ze in overleg met de mentor ook bijvoorbeeld een intern begeleider inschakelen voor kortdurende hulp op school. De zorgcoördinator stuurt het interne zorgteam aan dat bestaat uit twee intern begeleiders en de anti-pestcoördinator/maatschappelijk werker.

Hulp wanneer dit nodig is

Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft boven de basisondersteuning die al geboden wordt beschreven in het School Ondersteunings Profiel, dan wordt dit aangegeven door de mentor en opgepakt door de zorgcoördinator. Deze bespreekt de aanvraag voor Extra Ondersteuning met de ouders en andere betrokken partijen en inventariseert de behoefte van de leerling. Hierna zal in het zorgoverleg JES  de in te zetten begeleiding besproken worden met het interne zorgteam en de consulent van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West. Na goedkeuring maakt de zorgcoördinator in overleg een handelingsplan OPP (Ontwikkelingsperspectief). Ouders en school zetten hier hun handtekening onder. Dit OPP wordt geëvalueerd en bijgesteld in de loop van het schooljaar.

Het zorgteam bestaat uit: