Zo gaan wij om met klachten

Menu

Klachtenregeling

Als u het als ouder niet eens bent met een beslissing of met de manier waarop met zaken wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Het eerste aanspreekpunt is de mentor van uw kind. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de afdelingsleider. Als laatste optie is er de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen bij de rector. Op deze wijze proberen wij er voor te zorgen dat onze beslissingen en werkwijze zorgvuldig zijn en recht doen aan de situatie.Meestal vinden we in goed overleg een oplossing. Een enkele maal lukt dat helaas niet en blijft het verschil van inzicht bestaan.

Een officiële klacht indienen

Komt u er uiteindelijk ook met de rector niet uit of kunt u zich niet neerleggen bij de beslissing van het Montaigne Lyceum? Dan kunt u een klacht indienen bij Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH), waar het Montaigne Lyceum onder valt. Bij LVODH is de behandeling daarvan geregeld in een Kader Klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. Tijdens een hoorzitting kunnen alle partijen hun standpunt toelichten. De regiodirecteur of vertrouwenspersoon brengt op basis van dit gesprek een advies uit aan het College van Bestuur. Zo nodig spreekt het College van Bestuur zelf ook nog met de betrokkenen. Daarna neemt het College een beslissing.

U kunt een klacht ook schriftelijk indienen. Dat kan per post naar Lucas Onderwijs, t.a.v. de vertrouwenspersoon, Postbus 93231,
2509 AE Den Haag.

Externe klachtenprocedure

U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie. U kunt hier ook terecht na de interne procedure binnen Lucas Onderwijs en na een eventuele beslissing door het College van Bestuur. Lucas Onderwijs is aangesloten bij twee commissies: de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs en de landelijke klachtencommissie Protestants Christelijk Onderwijs.

Strafbare feiten

Het personeel van het Montaigne Lyceum is, in afwijking van medewerkers in het openbaar onderwijs, geen ambtenaar en heeft geen aangifteplicht. Wanneer wij constateren dat er in de school een strafbaar feit wordt gepleegd dan dragen wij dit over aan iemand die bevoegd is er kennis van te nemen. Vanzelfsprekend zal het personeelslid eerst de rector en het schoolbestuur op de hoogte stellen. Betreft het een geval van ontucht, dan zal het bestuur of de rector vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Als uit dit contact blijkt dat er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit bestaat, is het bestuur of de rector verplicht hiervan aangifte te doen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen zijn J. te Raa en N. van der Perk. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is M.A. Kors. U kunt mevrouw Kors bereiken op telefoonnummer 070-3001100 of via de mail.