Veiligheid en gezondheid

 

Een 9,2 voor veiligheid

In het schooljaar 2016 hebben leerlingen het Montaigne Lyceum een 9,2 voor veiligheid gegeven (enquête Kwaliteitsscholen). Leerlingen geven voor het overgrote deel aan dat zij nog nooit zijn gepest. Wij zijn daar trots op en het betekent dat ons beleid goed werkt. Zo goed zelfs, dat leerlingen tevens aangeven niet van anti-pestbeleid te weten. Maar dat is er natuurlijk wel. Bij downloads kunt u een overzicht vinden.

 

Anti-pestcoördinator

De schoolmaatschappelijk werker van het Montaigne Lyceum, de heer Dennis Rust, is tevens anti-pestcoordinator. Hij is op dinsdag en donderdag aanwezig. U kunt hem bereiken via de mentor van uw kind of via de administratie van de school. Samen met de mentoren werkt hij aan preventief beleid, met zowel individuele leerlingen als met groepen.

 

Prettig&veilig

Het Montaigne Lyceum schenkt veel aandacht aan veiligheid, zodat leerlingen, medewerkers en bezoekers in een prettige en veilige omgeving kunnen samenkomen. Wat verstaan wij daaronder? Niet alleen een veilig schoolgebouw. Veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en leerlingenzorg vallen wat ons betreft ook onder de zorg voor een veilige school. De school is hier als eerste verantwoordelijk voor. Maar een actieve deelname van leerlingen en ouders, politie, gemeente, leerplicht, zorgadviesteams en jeugdzorg zijn essentieel voor een veilig schoolklimaat.

 

 

Predicaat 'veilige school'

Het Montaigne Lyceum is één van de eerste scholen in Den Haag die het predicaat “Veilige School” heeft gekregen. Bureau Halt verleent dit predikaat aan scholen die een duidelijk beleid hebben op het gebied van regelgeving, organisatie van veiligheid en samenwerking met externe partijen (onder andere met politie, gemeente, Openbaar Ministerie, Bureau Halt). Onlangs is het predikaat weer verlengd, na een uitgebreide audit.

 

Convenant 'schoolveiligheid Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg'

Het Montaigne Lyceum heeft ook het convenant “schoolveiligheid Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg” ondertekend. Hierin staan gemaakte afspraken beschreven over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, politie, gemeente en Openbaar Ministerie. De betrokken partijen erkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van schoolveiligheid en kunnen met dit convenant eerder inspelen op onveilige situaties.

 

De mentor centraal

Op schoolniveau speelt de mentor een belangrijke rol. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, dus ook op het gebeid van veiligheid. De mentor overlegt indien nodig met de zorgcoördinator en/of de anti-pestcoördinator. En natuurlijk zijn er korte lijnen met de ouders.

 

De kantine

We vinden een gezonde leefstijl belangrijk op het Montaigne Lyceum. Om deze reden hebben wij sinds 2014 een gezonde schoolkantine. 

Onze schoolkantine voldoet aan de richtlijnen ‘Gezondere Kantines’ van het Voedingscentrum en valt daarmee in de categorie ‘goud’. Dit betekent dat minimaal 80% van het eten en drinken in de kantine een betere, gezonde keuze is. Ook helpt de uitstraling en inrichting van onze kantine bij het maken van gezonde keuzes. Elk jaar wordt het kantine-aanbod aan de hand van een Kantinescan in kaart gebracht en wordt de uitkomst gepresenteerd aan de directie.

Meer informatie: https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx) en www.cateringopmaat.nl.

 

 

Roken

Sinds schooljaar 2018-2019 is het Montaigne Lyceum een rookvrijeschool.Dit betekent dat er in de school en op het schoolterrein niet gerookt mag worden. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor het personeel.