Ouderbijdrage

 

De overheid geeft scholen een vergoeding voor boeken en lesmateriaal. De school krijgt geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen. Om deze toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken en gereedschap aanschaffen en andere, niet-gesubsidieerde kostendekken.

 

MR stelt ouderbijdrage vast

De school en de medezeggenschapsraad stellen de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vast. De ouderbijdrage is vrijwillig en dus niet verplicht. 

 

Opbouw ouderbijdrage € 100,-

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 100,- per schooljaar, ongeacht het aantal leerlingen per gezin. U ontvangt hiervoor jaarlijks een factuur. Het bedrag is als volgt opgebouwd:

 

Eerste deel ouderbijdrage (diensten)                                                 € 50,-

  • Gebruik elektronisch leerplatform (ELO)
  • Bijdrage ouderraad
  • Verzekeringen sociaal fonds
  • Borgsom
  • Printkosten leerling

Tweede deel ouderbijdrage (activiteiten)                                            € 50,-

  • Sportactiviteiten
  • Culturele activiteiten
  • Schoolreisjes
  • Extra museumbezoeken

 

De besteding van het tweede deel wordt altijd gedaan in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 

 

Als betaling in één keer bezwaarlijk is, kunt u contact opnemen met de administratie van de school via info [at] montaignelyceum.nl.

 

Schoolkosten

De schoolkosten zijn wel verplicht. Dit zijn de kosten voor de borg en het huren van een locker (kluisje), tekendoos en dummy, gymshirt, de excursies, werkweken en reizen. Ouders ondertekenen een overeenkomst voor de betaling van de schoolkosten.

Hiernaast kunt u de specificatie van de schoolkosten 2019-2020 downloaden. 

 

Lockerhuur

Iedere leerling van het Montaigne Lyceum is verplicht een locker te huren, waarin hij/zij waardevolle zaken kan opbergen. De huur van de locker is € 15,= per jaar. In het eerste jaar betalen leerlingen bovendien een borg van eveneens € 15,=. In het examenjaar verrekenen we de borg door geen huur in rekening te brengen.

 

Werkweken en excursies

In diverse leerjaren vinden er werkweken of excursies plaats. De kosten hiervan zullen wij tijdig bekendmaken en zo mogelijk aan het begin van het schooljaar verrekenen.

 

Verzekering en wettelijke aansprakelijkheid

Het Montaigne Lyceum is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van eigendommen van leerlingen. Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw of de inventaris. De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen en medewerkers afgesloten. Deze is van kracht tijdens de activiteiten die wij in schoolverband organiseren. De dekking begint één uur voor aanvang van de school en eindigt één uur na het verlaten van de school of de tijd die een leerling redelijkerwijs nodig heeft om thuis te komen. Onze verzekering is een aanvullende verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van de ouders wordt aangesproken.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neemt u dan contact op met onze administratie, bij voorkeur via info [at] montaignelyceum.nl (email). Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen we u naar de overheidsbrochure Ouderbijdrage.